Sobota, 28 listopada 2020 Imieniny obchodzą: Zdzisław, Grzegorz
Szukaj:

 
Program rewitalizacji sadeckiej starówki
(2008 - 2013)

 

Nowy Sącz doczekał się programu odmłodzenia Starego Miasta. Jego realizacja przewidziana jest do 2013 r. Do chwili uchwalenia dokumentu posługiwano się tzw. uproszczonym programem rewitalizacji, który obejmował jedynie obiekty kubaturowe w obrębie Starego Miasta, poszerzonym o bezpośrednie sąsiedztwo ciągu komunikacyjnego: Aleje Wolności – Batorego. W jego ramach przeprowadzono m.in. adaptację żłobka na Plantach na siedzibę Nowosądeckiej Malej Galerii, odremontowano Miejski Ośrodek Kultury i kamienicę przy ul. Szwedzkiej 2 (z Małapolskim Biurem Wystaw Artystycznych), budynek szkoły podstawowej nr 2, Plac 3 Maja i ul. Jagiellońską. Wymieniono też i zmodernizowano oświetlenie uliczne (240 punktów świetlnych).

 

Nowy program, opracowany przez Firmę Doradczą Moniki Maziarki z Tarnowa przy konsultacji z prezesem Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji Aleksandry Czyżewskiej i prof. Krzysztofem Skalskim, przewiduje wykonanie 33 projektów przestrzennych, gospodarczych i społecznych o łącznej wartości 133 mln zł. Dokument tego typu jest niezbędny przy staraniach samorządów o uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy UE (ściślej: Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) na odnowienie zdegradowanych społecznie i ekonomicznie dzielnic miejskich.
Na planowanym do rewitalizacji terenie (15,6 ha) znajduje się 40 ulic i 29 obiektów zabytkowych.
Gospodarze miasta zastrzegają, że program jest otwarty i będzie poddawany systematycznej, okresowej analizie oraz – w razie potrzeby – aktualizacji.


Celem tych wszystkich zamierzeń jest poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury kubaturowej i przestrzennej, usprawnienie ruchu kołowego (modernizacja dróg i parkingów), rozwój turystyki, przedsiębiorczości, poprawa wizerunku i bezpieczeństwa Starego Miasta, złagodzenie bezrobocia, wyrównanie szans dzieci i młodzieży (znajdujących się w grupie ubóstwa i wykluczenia).
Autorzy opracowania zwracają uwagę np. na niekorzystną tendencję: niedostatek placówek rozrywkowych, gastronomicznych, hotelarskich w stosunku np. do sieci instytucji (choćby banków), które są nieczynne w godzinach wieczornych i w dni wolne od pracy. Nic zatem dziwnego, że centrum miasta wyludnia się, zamiast przyciągnąć sądeczan i turystów. W ostatnich czterech latach dynamika wzrostu liczby turystów dla Nowego Sącza wynosi 2,4 proc, a dla Małopolski – ponad 7 proc.
Realizacja programu rewitalizacji wykracza poza jedną, czy nawet dwie kadencje samorządu. Sukces zależeć będzie od kreatywności i determinacji włodarzy miasta i ich zdolności do pozyskania partnerów do współdziałania i współfinansowania. Ze względu na wysokie koszty przedsięwzięć rewitalizacyjnych pożądana jest współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym.


10 projektów przestrzennych na łączny koszt ok. 108,2 mln zł

1. Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza, Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej oraz budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu (szacunkowy koszt: 13,6 mln zł);
2. Utworzenie „Europejskiego Salonu Mediów Dziecięcych” (szacunkowy koszt: 15,5 mln zł);
3. Uporządkowanie Starego Miasta (szacunkowy koszt: 11 mln zł);
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Placu Słowackiego tzw. Rynek Maślany (szacunkowy kosz: 30 mln zł);
5. Rewaloryzacja Plant (szacunkowy koszt 1 mln zł);
6. Renowacja Ratusza  (szacunkowy koszt: 3,2 mln zł);
7. Rozbudowa Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ – Małopolska Galeria Sztuki „Na Bursztynowym Szlaku” o kubaturze 11 tys. m3 (szacunkowy koszt: 15,6 mln zł);
8. Likwidacja parkingu na ul. Piotra Skargi i utworzenie drugiego pasa ruchu (ok. 330 tys. zł);
9. Przebicie (700 m) z ul. Mickiewicza do Bulwaru Narwiku (szacunkowy koszt: 8,5 mln zł);
10. Remonty kamienic wspólnot mieszkaniowych (szacunkowy koszt: 9,5 mln zł), pilnych i koniecznych napraw wymaga co najmniej 30 budynków;

 

8 projektów gospodarczych na łączną kwotę ok. 0,9 mln zł

1. Stworzenie bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu dla mieszkańców rewitalizowanego obszaru (szacunkowy koszt: 700 tys. zł);
2. Opracowanie Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości na lata 2009-2011 (szacunkowy koszt: 15 tys. zł);
3. Utworzenie Punktu Obsługi Inwestora (szacunkowy koszt: 50 tys. zł);
4. Promocja przedsiębiorczości na obszarze rewitalizowanym (szacunkowy koszt 100 tys. zł);
5. Usprawnienie obsługi administracyjnej przedsiębiorców w zakresie ewidencji działalności gospodarczej;
6. Opracowywanie cyklicznych raportów o stanie sądeckich przedsiębiorców (koszty własne wydziału);
7. Coroczna emisja poradnika dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą – firma, osoby fizyczne, i spółka cywilna (szacunkowy koszt: 10 tys. zł);
8. Nowy produkt turystyczny – szlak turystyczny na ciągu pieszym ulic: Jagiellońska – Szwedzka – Wałowa (szacunkowy koszt: 32 tys. zł);

 

15 projektów społecznych na łączną kwotę ok. 12,2 mln zł

1. Utworzenie Biura Porad Obywatelskich na obszarze rewitalizowanym (szacunkowy koszt: 936 tys. zł);
2. Zadania społeczne planowane do realizacji przez Sądecki Urząd Pracy dotyczące:

     ♦ zapobiegania zjawisku bezrobocia (szacunkowy koszt: 1,1 mln zł);
     ♦ rozwijania postaw przedsiębiorczych (szacunkowy koszt: 384 tys. zł);
     ♦ wsparcia pracodawców (szacunkowy kosz: 552 tys. zł)
     ♦ pomocy osobom młodym w wejściu na rynek pracy (szacunkowy koszt 330 tys. zł);

  ♦ reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego (szacunkowy koszt: 3,7 mln zł);
     ♦ zatrudnienia wśród osób powyżej 45 roku życia (szacunkowy koszt: 970 tys. zł);
     ♦ wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy (szacunkowy koszt 65 tys. zł);
3. „Razem znaczy więcej” (szacunkowy koszt: 190 tys. zł);
4. Utworzenie Klubu Młodzieżowego na Starówce pod nazwą: PM-QN (szacunkowy koszt 250 tys. zł);
5. „Studio Nagrań”. Integracyjne warsztaty muzyczne (szacunkowy koszt: 200 tys. zł);
6. „Razem znaczy więcej – bezpieczne wakacje”: organizacja wypoczynku letniego (szacunkowy koszt: 40 tys. zł);
7. „Akademia wspierania rodziny” (szacunkowy koszt: 1,1 mln zł);
8. Utworzenie „Centrum usług społeczno – doradczych na Starówce” (szacunkowy koszt: 800 tys. zł);
9. Utworzenie punktu przedszkolnego na Starówce dla dzieci z rodzin z dysfunkcjami społecznymi (szacunkowy koszt: 1,5 mln zł).