Piątek, 04 grudnia 2020 Imieniny obchodzą: Barbara, Bernard, Krystian, Jan
Szukaj:

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz
tel.: +48 18 443 45 45, fax: +48 18 443 46 08
e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl
strona www: www.pwsz-ns.edu.pl

 

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu powstała w 1998 roku jako jedna z pierwszych tego typu uczelni w Polsce. Jest jedyną publiczną uczelnią w subregionie sądeckim, która oferuje przede wszystkim bezpłatne studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne, podyplomowe i kursy dokształcające. Edukacja odbywa się na poziomie studiów I stopnia, czyli licencjackich i inżynierskich oraz studiów II stopnia, czyli magisterskich. Strukturę PWSZ w Nowym Sączu tworzy 6 Instytutów: Ekonomiczny, Języków Obcych, Kultury Fizycznej, Pedagogiczny, Techniczny i Zdrowia. Społeczność akademicką tworzy ok. 5 000 studentów i ponad 400 pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych, co stanowi wysoki procent w 85-tysięcznym mieście.

  Uczelnia od początku swego istnienia współpracuje z wieloma instytucjami, firmami, przedsiębiorstwami, uniwersytetami, organizacjami, stowarzyszeniami na poziomie lokalnym i krajowym. Istotną rolę w relacjach z otoczeniem stanowi udział przedstawicieli uczelni w Powiatowej Radzie Zatrudniania i Radzie Zatrudnienia dla Miasta Nowego Sącza, które mają w swoich założeniach praktycznie łączyć środowisko edukacyjne i przedsiębiorców oraz wspomagać tworzenie programów nauczania wedle aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy. Ponadto PWSZ w Nowym Sączu włącza się w wiele inicjatyw popularnonaukowych, jak na przykład: Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Małopolska Noc Naukowców.

  Poza standardowym programem nauczania studenci odbywają praktyki zawodowe w dużym zakresie godzin w firmach i instytucjach ściśle związanych z kierunkiem studiów. Rozwijają także swoje zainteresowania w wielu organizacjach takich jak: koła naukowe, sekcje sportowe i grupy artystyczne. Uczelnia oferuje wsparcie finansowe w postaci stypendiów socjalnych oraz stypendiów rektora dla najlepszych studentów.

  Ważny aspekt w kwestii współpracy zagranicznej stanowi Program Erasmus, który umożliwia studentom wyjazdy na semestralne wymiany do uczelni partnerskich oraz praktyki zawodowe głównie w Unii Europejskiej, a przy tym oferuje atrakcyjne granty na pokrycie kosztów wyjazdów. Uczelnia dba także o interesy swoich absolwentów, skupionych w Klubie Absolwenta działającym przy Akademickim Biurze Karier, które oferuje szeroką gamę szkoleń, doradztwo zawodowe, a przede wszystkim udostępnia oferty pracy, praktyk i staży zawodowych.

  PWSZ w Nowym Sączu posiada atrakcyjną bazę lokalową i wyposażenie przeznaczone do prowadzenia zajęć wysokospecjalistycznych. Nieustanny rozwój możliwy jest dzięki intensywnej pracy i zaangażowaniu wszystkich pracowników uczelni, a także dzięki realizacji wielu projektów edukacyjnych i inwestycyjnych.

Oferta studiów

  PWSZ oferuje naukę na 13 kierunkach (30 specjalności). Studia stacjonarne (dzienne) są bezpłatne. Uczelnia prowadzi również studia w systemie niestacjonarnym (zaoczne), a także studia podyplomowe i kursy dokształcające. Absolwent po 3 latach nauki otrzymuje tytuł licencjata (IE, IJO, IKF, IP, IZ), a po 3,5 roku – inżyniera (IT). W zależności od ukończonych studiów I stopnia można kontynuować edukację w PWSZ na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Instytucie Technicznym. W przyszłości planuje się utworzenie studiów magisterskich także na innych kierunkach. Zdobyte kwalifikacje i dyplom Uczelni umożliwiają podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie oraz kontynuację kształcenia na kolejnych stopniach edukacji.

 

INSTYTUT EKONOMICZNY

ul. Jagiellońska 61 

Kierunek: e-Administracja (studia licencjackie)

specjalności:

 • e-Administracja samorządowa
 • e-Administracja gospodarcza

Kierunek: Ekonomia (studia licencjackie)

specjalności:

 • Administracja i finanse sektora publicznego
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Fundusze i projekty Unii Europejskiej

 

INSTYTUT JĘZYKÓW OBCYCH

ul. Kochanowskiego 44

Kierunek: Filologia (studia licencjackie)

specjalności:

 • Język angielski – translatoryka,
 • Język niemiecki – translatoryka,
 • Język rosyjski – translatoryka.

Moduły w ramach wymienionych specjalności:

 • Język angielski – tłumaczeniowy,
 • Dwujęzyczny – tłumaczeniowy (jako drugi język niemiecki lub rosyjski),
 • Język angielski w biznesie,
 • Język niemiecki – tłumaczeniowy,
 • Język niemiecki w biznesie,
 • Język rosyjski – tłumaczeniowy,
 • Język rosyjski w biznesie.

 

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ

ul. Kościuszki 2

Kierunek: Fizjoterapia (studia licencjackie)

Kierunek: Wychowanie fizyczne (studia licencjackie)

specjalności:

 • Wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i gimnastyką korekcyjną,
 • Wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i specjalnością instruktorską,
 • Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną i specjalnością instruktorską.

 

INSTYTUT PEDAGOGICZNY

ul. Chruślicka 6

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia licencjackie)

specjalności: 

 • Edukacja plastyczna z informatyką,
 • Sztuki wizualne i cyfrowa kreacja obrazu.

Kierunek: Matematyka (studia licencjackie)

specjalności:

 • Edukacja matematyczno-przyrodnicza,
 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa.

Kierunek: Pedagogika (studia licencjackie)

specjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Nauczanie początkowe z językiem angielskim,
 • Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną,
 • Logopedia i terapia pedagogiczna,
 • Pedagogika resocjalizacyjna i mediacyjna,
 • Praca kulturalno-oświatowa i terapia zajęciowa.

 

INSTYTUT TECHNICZNY

ul. Zamenhofa 1a

Kierunek: Informatyka (studia inżynierskie)

 specjalność:

 • Informatyka stosowana.

Kierunek: Mechatronika (studia inżynierskie)

specjalności: 

 • Mechatronika pojazdów samochodowych,
 • Mechatronika stosowana.

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia inżynierskie)

specjalności:

 • Inżynieria mechaniczna,
 • Inżynieria produkcji żywności,
 • Ekoenergetyka.

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia magisterskie)

specjalności:

 • Ekonomika i organizacja produkcji i usług,
 • Technologie produkcji i eksploatacja systemów technicznych.

 

INSTYTUT ZDROWIA

ul. Jagiellońska 61

Kierunek: Pielęgniarstwo (studia licencjackie)

Kierunek: Ratownictwo medyczne (studia licencjackie)