Sobota, 28 listopada 2020 Imieniny obchodzą: Zdzisław, Grzegorz
Szukaj:

Strategia Rozwoju Nowego Sącza 2020+

  

Strategia Rozwoju Nowego Sącza 2020+ sporządzona przez nowosądecki samorząd jest podstawowym dokumentem programowania rozwoju miasta. Wytycza ona priorytety rozwoju dla naszej społeczności i jest bazą do opracowania programów bardziej szczegółowych, operacyjnych. Należy podkreślić, że proces programowania jest procesem ciągłym, co wynika ze zmian wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju.

 

Plik Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ obowiązującej od 29.12.2015 r. do pobrania:

Strategia Rozwoju Nowego Sącza 2020+.pdf

 

Raporty z realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ do pobrania w postaci publikacji plików PDF:

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2018

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2016

 

Pliki Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020 obowiązującej do 29.12.2015 r. do pobrania:
Nowy Sącz_ Strategia Rozwoju_2020_cz_1.pdf

 

Raporty z realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020 do pobrania: 

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2015

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2012

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2011

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2010

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2009

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2008

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2007

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2006

Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok 2005

 
Przesłanki opracowania Strategii Rozwoju Nowego Sącza:

 1. potrzeba jednego, wspólnego drogowskazu dla wszystkich zainteresowanych pomyślnym rozwojem naszego miasta,
 2. działalność samorządu miasta w warunkach ograniczonych środków finansowych na rozwój i jego odpowiedzialność za optymalne wydatkowanie środków publicznych,
 3. potrzeba posiadania społecznie uprawomocnionej legitymacji upoważniającej do występowania o środki finansowe pozabudżetowe - z budżetu państwa za pośrednictwem kontraktu regionalnego, a także o środki funduszów wsparcia Unii Europejskiej i innych instytucji wspierających rozwój lokalny,
 4. istnienie dokumentów wyższego poziomu tj. strategii rozwoju województwa małopolskiego, planów strategicznych organów centralnych państwa.

Cel sporządzania Strategii Rozwoju Nowego Sącza

Strategia jest propozycją odpowiedzi na cztery podstawowe pytania:

 1. Do czego winniśmy dążyć w kształtowaniu rozwoju miasta?

 2. Jaką wizję jego przyszłości rysujemy w czasie jej tworzenia?

 3. Co powinniśmy starać się osiągnąć w czasie 10 lat, tzn. jakie są nasze cele strategiczne?

 4. W jaki sposób chcemy nasze cele osiągać, jakie działania i zadania zamierzamy realizować?

Adresaci Strategii Rozwoju Nowego Sącza

 • mieszkańcy miasta we wszystkich formach organizacyjnych,

 • władze samorządu miasta, samorządu wojewódzkiego, administracji państwowej - regionalnej i centralnej,

 • podmioty gospodarcze: lokalne i zewnętrzne, instytucje wspierające gospodarkę i rozwój lokalny,

 • instytucje finansowe dysponujące funduszami wspierania rozwoju - krajowe i zagraniczne,

 • instytucje użyteczności publicznej,

 • nasi przyjaciele i partnerzy zagraniczni.

Trzy podstawowe funkcje Strategii Rozwoju Nowego Sącza:

 • winna być bezpośrednią podstawą działalności samorządu miasta i jego organów,

 • pośrednio winna oddziaływać na inne autonomiczne podmioty (informacją, inspiracją, organizacją, edukacją, wsparciem), aby one - realizując cele własne - służyły jednocześnie rozwojowi miasta,

 • winna dokumentować, potwierdzać kompetencje samorządu w działaniach na rzecz rozwoju, być użytecznym narzędziem w staraniach o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych.

Monitoring Strategii Rozwoju Nowego Sącza

Strategia formułuje dążenia i oczekiwania społeczności lokalnej, kreuje wizje przyszłego rozwoju. Realizacja jej zapisów wymaga zatem stałej obserwacji zjawisk zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym miasta oraz regionu.

Monitorowanie strategii polega na zbieraniu i przetwarzaniu informacji spływających od jednostek organizacyjnych gminy w zakresie realizacji przedsięwzięć zapisanych w strategii. Na podstawie zebranych informacji corocznie powstaje raport z realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza. Jest to opracowanie bazujące na danych statystycznych, szeroko obejmujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem miasta oraz sytuacją jego mieszkańców, wskazujące na przeobrażenia i tendencje zmian, jakie zachodzą w Nowym Sączu.

Wiele zaproponowanych przedsięwzięć strategicznych wykracza poza zadania własne gminy i w tych przypadkach uzyskanie pozytywnych efektów podejmowanych działań zależy od stopnia integracji społeczności lokalnej, aktywności i woli współdziałania z władzami miejskimi na rzecz rozwoju miasta.

Strategia jest dokumentem otwartym. Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się w ostatnich latach sytuację społeczno-gospodarczą w kraju, w Europie i na świecie, istnieje potrzeba głębszej analizy dotychczasowych zapisów strategicznych.

Opracowanie:
Wojciech Piech - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Strategicznego