Poniedziałek, 26 października 2020 Imieniny obchodzą: Lucjan, Eweryst
Szukaj:

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

 Logo Straży Miejskiej

 

 

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
ul. Lwowska 71, 33-300 Nowy Sącz

 • 7:00 do 23:00 – dyżur w Komendzie Straży Miejskiej ul. Lwowska 71

MONITORING (czynny całą dobę)
ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 66 66 (możliwość powiadamiania o zdarzeniach)

 

TELEFONY

 • telefon alarmowy: 986
 • telefon dyżurny: 18 443 75 84
 • fax: 18 443 70 54
 • tel. kom.: 662 164 630

 


 

Komendant:  Ryszard Wasiluk

 W sprawie skarg i wniosków przyjmuje:

poniedziałek: godz. 12:00-15:00

czwartek:      godz. 09:00-12:00

 

Zastępca Komendanta: Wojciech Tyrkiel tel. 512-859-498

 

Referat Administracyjno-Logistyczny: tel. 18 44 05 602, fax 18 44 05 607

Kierownik Referatu: Maciarz Małgorzata - tel. 18 44 05 601

 

Inspektor: Bereza Katarzyna

Podinspektor: Gozdecka Janina

Podinspektor: Król Olga

Podinspektor: Jaśkiewicz Dorota


Kierowcy, tel. 44 05 603:

Ryszard Basta

Stanisław Lorek

 

 

Zespół I

Skład Osobowy
mł. insp. Jarosław Buźniak Dzielnicowy Osiedla Falkowa, Piątkowa 
st. str. Katarzyna Ciepluch Dzielnicowa Osiedla Przydworcowe
st. spec. Wioletta Krzyżak Dzielnicowa Osiedla Przetakówka, Zabełcze
mł. str. Marcin Leszczyński Dzielnicowy Osiedla Gorzków 
str. Anna Ferenc Dzielnicowa Osiedla Zawada, Poręba
str. Arkadiusz Świerad Dzielnicowy Osiedla Nawojowska
st. insp.  Bogdan Chruściel
spec. Izabela Adamczyk
st. insp. Dariusz Batkowski
st. spec. Edyta Hruby
st. insp. Rafała Kosal
mł. insp. Mariusz Prechitko
mł. str. Jakub Cichoński
insp. Waldemar Sołtys

Zespół II

Skład Osobowy
mł. insp. Artur Bogdański Dzielnicowy Osiedla Wojska Polskiego 
spec. Sławomir Chebda Dzielnicowy Osiedla Biegonice, Dąbrówka
mł. insp. Michał Drozdek Dzielnicowy Osiedla Helena
st. insp. Bogdan Dziadosz Dzielnicowy Osiedla Stare Miasto 
st. spec. Łukasz Horowski Dzielnicowy Osiedla Millenium, Kilińskiego 
st. insp. Sebastian Małek Dzielnicowy Osiedla Kaduk, Wólki 
st. spec. Krzysztof Mirek Dzielnicowy Osiedla Barskie , Westerplatte
insp. Karolina Mróz Dzielnicowa Osiedla Szujskiego
st. spec. Paweł Mróz Dzielnicowy Osiedla Centrum 
st. insp. Rafał Nykiel Dzielnicowy Osiedla Chruślice, Gołąbkowice
insp. Wojciech Zając Dzielnicowy Osiedla Kochanowskiego   
mł. spec. Marcin Podgórski
mł. spec. Mieczysław Zając
mł. str. Piotr Bartusiak


Sprawy dotyczące dzielnic i strażników proszę kierować pod nr tel. dyżurnego (18) 443 70 54 lub kierownika zespołu.


Obsługa Monitoringu - czynny całą dobę

ul. Szwedzka 2, tel. 18 448 66 66

Pociecha Andrzej

Szkaradek Henryk

Nowak Paweł

 

Stanowisko dozoru Straży Miejskiej

Ratusz, Rynek 1

Miler Łukasz - telefon: 18 443 85 02

 


 

Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:

 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
 2. Czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
 3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
 4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb a także ustalenie w miarę możliwości, świadków zdarzeń
 5. Ochrona obiektów, komunalnych i urządzeń użyteczności publicznych
 6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
 7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby Wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób
 8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
 9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

Kompetencje i uprawnienia:

Straż miejska wykonując zadania ma prawo do:

 1. Udzielenia pouczeń
 2. Legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości
 3. Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji
 4. Nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia
 5. Dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 6. Usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruch drogowym
 7. Wydawania poleceń
 8. Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych
 9. Zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby, o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji
 10. Obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych

 

Strażnik wykonując swoje zadania może stosować n/wym środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie:

 • siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony
 • kajdanki
 • pałki obronne wielofunkcyjne
 • psy obronne
 • paralizatory elektryczne
 • ręczne miotacze gazu
 • broń palną bojową

 

W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

W trakcie trwania stosunku pracy strażnik nie może być członkiem partii politycznej.

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA

 

 

1.    Administratorem danych osobowych uzyskanych z monitoringu wizyjnego jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą Rynek 1 33-300 Nowy Sącz.

2.      Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest Komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu z siedzibą ul. Lwowska 71 33-300 Nowy Sącz, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o strażach gminnych.

3.      Dane przetwarzane są na podstawie art. 9a i art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 t.j.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o strażach gminnych i  innymi przepisami wykonawczymi.

4.    Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego.

5.      Dane osobowe przetwarzane w systemie tj. wizerunek osób, czas i miejsce czynu tworzące zbiór danych osobowych „Monitoring wizyjny miasta” będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia ich pozyskania zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską).

6.      Monitoring wizyjny obejmuje wybrane obszary terenu miasta Nowego Sącza.

      Informacja o lokalizacji kamer:

 • Kamera nr 1 – ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Rynek
 • Kamera nr 2 – ul. Jagiellońska, ul. Rynek, ul. Lwowska
 • Kamera nr 3 – ul. Kościuszki, ul. Jagiellońska
 • Kamera nr 4 – ul. Kościuszki, ul. Długosza, ul. Sobieskiego
 • Kamera nr 5 – Planty miejskie przy fontannie
 • Kamera nr 6 – Planty miejskie przy pomniku Mickiewicza
 • Kamera nr 7 – MOK – ul. Żeromskiego, Al. Wolności
 • Kamera nr 8 – Hotel Beskid – Al. Batorego,
 • Kamera nr 9 – ul. Jagiellońska, ul. Wałowa, ul. Szwedzka
 • Kamera nr 10 – Zamek
 • Kamera nr 11 – ul. Lwowska, ul. Kraszewskiego