Niedziela, 07 czerwca 2020 Imieniny obchodzą: Robert, Wiesław, Jarosław
Szukaj:

Wsparcie finansowe 

 

 1. Dotacje UE na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej
 2. Pożyczki preferencyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach działania 6.2 PO KL
 3. Dotacja dla osoby bezrobotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 4. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 5. Lokale do wynajęcia na działalność gospodarczą po cenach preferencyjnych

 

Dotacje UE na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej

Poniżej przedstawiamy aktualne informacje dotyczące  nowych zasad i form wsparcia unijnego oferowanego osobom planującym rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej - wyciąg z uszczegółowienia  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

RPO WM na lata 2014-2020 - Działania skierowane do przedsiębiorców

 do góry


Pożyczki preferencyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach działania 6.2 PO KL

Projekt realizowany na obszarze miasta Nowego Sącza:

 1. Sądecka Izba Gospodarcza oraz Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej

do góry


Dotacja dla osoby bezrobotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy mają możliwość skorzystania z jednorazowej dotacji na założenie firmy (w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa). Z dotacji może również skorzystać osoba, podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z winy zakładu pracy oraz nie jest ona uprawniona do zasiłku.

Dotacje w pierwszej kolejności kierowane są do osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w sferze produkcji i usług, a następnie w dziedzinie handlu. Dotacja nie jest przyznawana na działalność w zakresie:

 • handlu obwoźnego oraz prowadzonego w pomieszczeniach nietrwałych i przenośnych;
 • akwizycji;
 • gier hazardowych;
 • kantorów i lombardów;
 • agencji towarzyskich;
 • różnego rodzaju działalności sezonowej.

Wysokość pomocy: maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy. W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych osobie bezrobotnej środków nie może przekraczać 4-krotności  przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do już istniejącej spółdzielni socjalnej.

Warunki otrzymania dotacji przez osobę bezrobotną:

 • w okresie 12 miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku o dotację nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych, bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dotację;
 • nie zawiesi wykonywania działalności gospodarczej przez okres kolejnych 12 miesięcy licząc od dnia jej rozpoczęcia;
 • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa
  gospodarcze;
 • spełnia warunki do otrzymania pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie.

Przyznanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej dokonywane jest na podstawie umowy cywilno-prawnej. Jeżeli osoba nie wywiąże się z warunków określonych w umowie, będzie zobowiązana zwrócić otrzymaną dotację wraz z odsetkami.
 

Więcej informacji:
Sądecki Urząd Pracy
ul. Węgierska 146
33–300 Nowy Sącz
tel. 18 442 91 10, 18 442 91 13, fax 18 442 99 84
e-mail: sup@sup.internetdsl.pl, krno@praca.gov.pl
www.sup.nowysacz.pl

do góry


Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej może otrzymać pracodawca, który:

 • nie zalega w dniu złożenia wniosku o przyznanie refundacji z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • nie posiada w dniu złożenia wniosku o przyznanie refundacji nieuregulowanych w terminie innych danin publicznych oraz zobowiązań cywilnoprawnych;
 • prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy (nie wlicza się okresu zawieszenia działalności);
 • w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem z winy pracodawcy;
 • spełnia warunki do otrzymania pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie.

Wysokość pomocy: maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedno stanowisko pracy. 

Warunki refundacji:

 • zatrudnienie osoby bezrobotnej na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • utrzymanie przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją.

Przyznanie refundacji dokonywane jest na podstawie umowy cywilno-prawnej. Jeżeli pracodawca nie wywiąże się z warunków określonych w umowie, będzie zobowiązany zwrócić otrzymaną refundację wraz z odsetkami.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dokonywana jest w kwocie brutto na wniosek pracodawcy, po przedłożeniu rozliczenia kosztów ich utworzenia, zatrudnieniu na tych miejscach skierowanych bezrobotnych oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie. 
 

Więcej informacji:
Sądecki Urząd Pracy
ul. Węgierska 146
33–300 Nowy Sącz
tel. 18 442 91 10, 18 442 91 13, fax 18 442 99 84
e-mail: sup@sup.internetdsl.pl, krno@praca.gov.pl
www.sup.nowysacz.pl

do góry


 Lokale do wynajęcia na działalność gospodarczą po cenach preferencyjnych

Przedsiębiorcy prowadzący działalność do 12 miesięcy oraz osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą nająć powierzchnie biurowe, usługowe, produkcyjne lub magazynowe w budynku Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, po cenach niższych od cen rynkowych. Przedsiębiorcy funkcjonujący w Inkubatorze (w ramach płaconego czynszu) mogą również korzystać z:

 • usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (doradztwo prawne i księgowe);
 • usług biurowych (dostęp do internetu, ksero, faxu, komputera, skanera, rzutnika, projektora multimedialnego itp.);
 • usług szkoleniowych, udziału w konferencjach tematycznych;
 • sali konferencyjnej;
 • promocji działalności firm inkubowanych oraz pomocy w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych.

 

Więcej informacji:
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Wyspiańskiego 13
33 – 300 Nowy Sącz
tel./fax 18 442 35 68 do 69
e-mil: ekuba@inkubator.nowysacz.pl
www.inkubator.nowysacz.pl

do góry