Piątek, 04 grudnia 2020 Imieniny obchodzą: Barbara, Bernard, Krystian, Jan
Szukaj:

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 

Rynek 22, I piętro
 

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Dyrektor Wydziału: Mirosław Świst

tel: 18 44 86 799

 

Do zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej w szczególności należy:

 • prowadzenie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych;
 • kontrole w jednostkach organizacyjnych Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych Miasta w zakresie realizacji zadań merytorycznych przestrzegania KPA oraz innych przepisów prawa;
 • udziela pomocy instytucjom (osobom) przeprowadzającym kontrole zewnętrzne;
 • na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta przeprowadza kontrole doraźne.

 

W skład Wydziału wchodzi również Zespół Kontroli Wewnętrznej.

Do zadań Zespołu Kontroli Wewnętrznej należy:

 • opracowywanie okresowych planów kontroli w układzie przedmiotowo-podmiotowym, według tematów i komórek funkcjonujących w Urzędzie Miasta oraz samodzielnych jednostek organizacyjnych Miasta i przedkładanie ich każdorazowo do akceptacji Prezydentowi Miasta,
 • w ramach ogólnego nadzoru nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, badanie i ocena działalności jednostki oraz poszczególnych jej służb i komórek organizacyjnych w wytypowanych dziedzinach, dokonywane z punktu widzenia kryteriów sprawności organizacji, celowości, gospodarności, rzetelności i legalności w celu likwidacji niekorzystnych zjawisk w bieżącej oraz zapobieganie ich powstawaniu w przyszłej działalności.
 • prowadzenie kontroli finansowej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta, obejmującej:
 1. zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
 2. badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,
 3. kontrolę poprawności prowadzenia gospodarki finansowej,
 • prowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych Miasta w zakresie realizacji zadań merytorycznych przestrzegania Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz innych przepisów prawa,
 • opracowywanie zaleceń i wniosków pokontrolnych,
 • opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
 • udzielanie pomocy instytucjom (osobom) przeprowadzającym kontrole zewnętrzne,
 • przeprowadzanie na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta kontroli doraźnych i przedstawianie ich wyników do akceptacji,
 • w ramach kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych weryfikowanie wydatkowania środków z dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zwanych dotacjami celowymi).

 

Pracownicy:

 

Bernadetta Barnaś-Matusik

tel. 18 44 86 775

Małgorzata Barszcz

tel. 18 44 86 777

Edyta Bednarek

tel. 18 44 86 792

Ewa Korzym

tel. 18 44 86 775

Marta Mirek

tel. 18 44 86 776

Maria Stanek

tel. 18 44 86 776

Jadwiga Wolsza

tel. 18 44 86 792