Niedziela, 01 listopada 2020 Imieniny obchodzą: Seweryn, Wiktoryna
Szukaj:

WYDZIAŁ PODATKOWY

 

Rynek 1 (Ratusz), parter, pokoje nr  3, 4, 5, 6, 7, 8
telefon: 18 44 86 500 lub 018 443 53 08

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

 

Dyrektor Wydziału Podatkowego - Sławomir Czarnecki

Zastępca dyrektora - Marta Olech

telefon: 18 44 86 505

 

Zobacz na Katalog usług wydziału

 

Do zakresu działania Wydziału Podatkowego należą sprawy dotyczące podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za odbiór nieczystości ciekłych, opłaty retencyjnej, w tym dokonywanie ich wymiaru, ewidencji księgowej, nadzoru nad egzekucją administracyjną, windykacją, kontrolą podatkową i sprawozdawczością.

 

Głównym celem działania wydziału jest realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat w tym:

 • podatek od nieruchomości;
 • podatek rolny;
 • podatek leśny;
 • podatek od środków transportowych;
 • opłata skarbowa;
 • opłata targowa;
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • opłata w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych;
 • opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

  

W skład wydziału wchodzą:
Referat Wymiaru Podatków (WKP.RWP)

Referat Księgowości Podatkowej (WKP.RKP) 

Referat Wymiaru i Księgowości Opłat (WKP.RWKO)

Samodzielne stanowisko ds. księgowości analitycznej i syntetycznej podatków i opłat

 

W związku z powyższym do zadań wydziału należy:

 

Referat Wymiaru Podatków (WKP.RWP):

Referatem kieruje zastępca dyrektora wydziału: Marta Olech

 

Pracownicy:

Mariusz Dąbrowski

tel. 18 44 86 543

Iwona Długosz

tel. 18 44 86 571

Lidia Kaczor 

tel. 18 44 86 535

Małgorzata Kowalska

tel. 18 44 86 535

Małgorzata Majowska

tel. 18 44 86 571

Sylwia Pietruch

tel. 18 44 86 598

Kinga Plata

tel. 18 44 86 542

Stanisława Smoleń 

tel. 18 44 86 527

 

 • wymiar podatku i prowadzenie niezbędnej dokumentacji do jego prawidłowego   ustalenia oraz sporządzanie decyzji wymiarowych dla wszystkich podatników z terenu miasta Nowy Sącz;
 • przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków;
 • wydawanie zaświadczeń na podstawie rejestrów ewidencji podatków;
 • opracowywanie projektów uchwał dotyczących spraw podatkowych;
 • załatwianie innych spraw stron, mieszczących się w zakresie prac Referatu.

 

Referat Księgowości Podatkowej (WKP.RKP.):

Kierownik Referatu: Anna Poczkajska  tel. 18 44 86 582

Pracownicy:

Aneta Błaszczyk

tel. 18 44 86 547

Danuta Chrobak

tel. 18 44 86 591
- obsługa kasy podatkowej

Damian Hebda

tel. 18 44 86 567

Alina Jarmolińska

tel. 18 44 86 584

Krystyna Kożuch

tel. 18 44 86 547

Halina Kret

tel. 18 44 86 578

Grzegorz Mastalerz

Urszula Pietrzak

tel. 18 44 86 578

Teresa Piorunik

tel. 18 44 86 592

Agnieszka Wójcik-Świgut

tel. 18 44 86 584

 

 

 • prowadzenie księgowości podatkowej - pobór podatków i opłat, księgowanie wpłat,  odpisów, zwrotów zgodnie z  obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 • prowadzenie księgowości kasowego wykonania budżetu Miasta;
 • wszczynanie egzekucji zaległości podatkowych w oparciu o zapisy księgowe;
 • prowadzenie kasy dla poboru podatków i opłat;
 • sporządzanie sprawozdawczości z wykonania dochodów własnych;
 • sporządzanie indywidualnych decyzji w sprawach udzielania ulg w podatkach w formie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty - w granicach przysługujących uprawnień i po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym;
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z płatnością podatków;
 • wydawanie zaświadczeń o opłacaniu podatków.

 

Referat Wymiaru i Księgowości Opłat (WKP.RWKO):

ul. Szwedzka 2, II piętro

Kierownik Referatu: Agata Oleksy - tel. 18 44 86 760

Pracownicy:

Opłata Skarbowa:

Joanna Niedźwiedź-Bieda

tel. 18 44 86 765

Ewelina Koszyk

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Monika Bajerska-Kościółek

tel. 18 44 86 751

Sebastian Kordeczka

tel. 18 44 86 753

Iwona Słaby

tel. 18 44 86 762

Józefa Wójsik

tel. 18 44 86 759

Maria Kaczor

 

Mariola Kłębczyk

 

Opłata z tytułu pozbywania się nieczystości ciekłych i opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej:

Maciej Dusza

tel. 18 44 86 757

Agnieszka Kostrzewa

tel. 18 44 86 752

 

 

 

 • prowadzenie ewidencji nieruchomości, na których wytwarzane są odpady komunalne na podstawie ewidencji podatkowej oraz składanych deklaracji;
 • księgowanie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, opłaty za pozbywanie się nieczystości ciekłych, w tym księgowanie wpłat i zwrotów opłaty za zmniejszenie retencji terenowej;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie postępowania podatkowego i przygotowywanie decyzji w sprawach ulg podatkowych (umorzenie opłat, odsetek, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności), opłaty za pozbywanie się nieczystości ciekłych;
 • wszczynanie postępowania do ściągnięcia należności (upomnienia, decyzje określające zobowiązanie podatkowe, tytuły wykonawcze).
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących opłat.

 

W ramach Referatu Księgowości Podatkowej funkcjonuje kasa.

KASA
Rynek 1 (Ratusz), parter, pokój nr 5

Godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek:  07:30-15:00

 

W zakresie działań kasy przewidziano możliwość dokonywania  wpłat podatków i opłat w tym opłaty skarbowej i targowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto wpłaty z tytułu podatków i opłat  można dokonywać bezpośrednio na indywidualny nr rachunku bankowego lub na rachunek bankowy tut. Organu podatkowego tj.:

Numer rachunku:
ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz:
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531