Wtorek, 07 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Cyryl, Metody, Estera
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce numer 5/13 w obrębie 82 w Nowym Sączu przy ulicy Tłoki”

WAU.RU.6733.13.2019.ZZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z  2018 poz. 1945) Wydział Architektury , Budownictwa i Geodezji  Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Pana Karola Jędrzejka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą L-INVEST Karol Jędrzejek, Laskowa 570, 34-602 Laskowa, w dniu 19.03.2019 roku, została wydana decyzja Nr 20/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce numer 5/13 w obrębie 82 w Nowym Sączu przy ulicy Tłoki”.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 102, I piętro),  w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Autor: Zdzisław Zguda Dodano: 2019-05-08 15:17:39