Czwartek, 01 października 2020 Imieniny obchodzą: Danuta, Remigiusz, Teresa
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji redukcyjno – pomiarowej Nowy Sącz – Zawada na terenie działki nr 261/6 obr. nr 110 w Nowym Sączu wraz z gazociągiem wysokiego i średniego ciśnienia” planowanego na dz. nr ew. 261/6, 262/3, 261/8, 260/1, 260/6 w obr. 110 w Nowym Sączu,

Nowy Sącz, dnia 16.05.2019 r.

Znak: WSR.6220.4.2019.MH      

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), informuję, że:

- na wniosek z dnia 12.03.2019 r., spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, wydana została w dniu 16.05.2019 r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji redukcyjno – pomiarowej Nowy Sącz – Zawada na terenie działki nr 261/6 obr. nr 110 w Nowym Sączu wraz z gazociągiem wysokiego i średniego ciśnienia” planowanego na dz.  nr ew. 261/6, 262/3, 261/8, 260/1, 260/6 w obr. 110 w Nowym Sączu,

- dane o przedmiotowej decyzji z dnia 16.05.2019 r. r. zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie www.sios.pl.
- z treścią decyzji oraz z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Nowego Sącza- Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Szwedzka 5, pok. 4-5 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Autor: Autor: Z up. PREZYDENTA MIASTA Grzegorz Tabasz Dyrektor Wydziału Środowiska Przygotował: Mariusz Hajduk Dodano: 2019-05-17 15:29:30